Kế hoạch Tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử năm học 2021-2022

Nhằm xây dựng kho học liệu số ngành Giáo dục có chất lượng phục vụ đổi mới nội dung, phương pháp  dạy - học, kiểm tra, đánh giá góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường học tập suốt đời và mang lại sự công bằng trong tiếp cận giáo dục; nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi  số trong hoạt động dạy, học cho nhà giáo và học sinh; đồng thời tôn  vinh trí tuệ, sức sáng tạo của các nhà giáo trong đổi mới nội dung và đổi mới phương pháp dạy học, Phòng Giáo dục và  Đào tạo Thường Tín tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử năm học 2021 - 2022 với đối tượng  là giáo viên đang giảng dạy tại các trường Tiểu học, THCS. Kế hoạch cụ thể xem trong file đính kèm.